lunes, 2 de diciembre de 2019

ASSEMBLEA GENERAL AVVC

Junta Anual Ordinària de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar 

El proper dimarts dia 17 de desembre de 2019 a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:15 hores en segona convocatòria al carrer Mossen Raussell nº 4 (Local de la Colla de Dimonis de Campanar.)

amb el següent Ordre del Dia:
- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la darrera assemblea.
- Informe del President.
- Balanç econòmic.
- Renovació de càrrecs.
- Assumptes de tràmit.
- Torn obert de paraules.

PAGAMENT DE QUOTES: 
Es recorda a qui no ho haja fet ja, que cal abonar la quota de l'Associació corresponent a l'any 2019. QUOTA: 15 € anual

EL PAGAMENT DE LES QUOTES ES PODRÀ FER EN METÀLIC el dia de l'assemblea, 15 minuts abans de començar. PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA:

La forma recomanada per fer el pagament és per transferència al compte de l'Associació:
Titular:     ASOC. DE VECINOS DE CAMPANAR
Entitat :    CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.
IBAN: ES04 3159 0060 1124 0582 8225

Es prega, per facilitar la comptabilitat que al camp "Concepte" poseu el nom del soci/socia al que correspon el pagament, sobre tot si és diferent de l'ordenant de la transferència.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE 2020 ES VA A INICIAR EL PROCÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

Es prega completar el formulari que trobareu als següents enllaços i portar-lo signat el dia de l'assemblea: 

Formulari versió Castellà: http://go.uv.es/njbVs1B
Formulari versió Valencià: http://go.uv.es/eoBE0Z1

DELEGACIO DE VOT

Si no podeu asistir a l'assemlea i desitgeu delegar el vot en un altre soci\sòcia, podeu utilitzar el formulari de delegació de vot que trobareu a:
http://go.uv.es/7CRtvEi

NOTA: Tots els formularis es poden editar amb Adobe Acrobat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la presente se convoca:
Junta Anual Ordinaria de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar
El próximo martes día 17 de diciembre de 2019 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria en la calle Mossen Raussell n.º 4
(Local de la Colla dels Dimonis de Campanar.)
con el siguiente Orden del día:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea.- Informe del Presidente.
- Balance económico.
- Renovación de cargos.- Asuntos de trámite.
- Turno abierto de palabras.

PAGO DE CUOTAS: 
Se recuerda a quién no lo haya hecho ya, que hay que abonar la cuota de la Asociación correspondiente en 2019. CUOTA: 15 € anual

EL PAGO DE LAS CUOTAS SE PODRÁ HACER EN METÁLICO el día de la asamblea, 15 minutos antes de empezar.

PAGO POR TRANSFERENCIA: La forma recomendada para hacer el pago es por transferencia a la cuenta de la Asociación:
Titular:     ASOC. DE VECINOS DE CAMPANAR
Entidad :    CAJA POPULAR-CAJA RURAL, S.C.C.V.
IBAN: ES04 3159 0060 1124 0582 822

Se ruega, para facilitar la contabilidad que al campo "Concepto" pongáis el nombre del socio/socia al que corresponde el pago, sobre todo si es diferente del ordenante de la transferencia.

DOMICILIACIÓN BANCARIA: PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DE 2020 SE VA A INICIAR EL PROCESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. 

Se ruega completar el formulario que encontraréis en los siguientes enlaces y llevarlo firmado el día de la asamblea:

Formulario versión Castellano: http://go.uv.es/njbvs1b
Formulario versión Valenciano: http://go.uv.es/eobe0z1


DELEGACION DE VOTO: Si no puede asistir y desea delegar el voto, puede hacerlo mediante el formulario adjunto; http://go.uv.es/7CRtvEi

NOTA: Todos los formularios se pueden editar con  Adobe Acrobat